خبر مهم: در زمان وجود COVI-19 شما میتوانید از محصولات پیشرفته و حرفه ای مجموعه برای وب سایت خود استفاده نمایید

Pricing Box

Pricing Box

Pricing and plan

1 monthly fee for all IT services.

Basic
mitech-pricing-box-icon-01
$
19
/mo
 • 03 projects
 • Quality & Customer Experience
 • Try for free, forever!
Popular Choice
Professional
mitech-pricing-box-icon-02
$
59
/mo
 • Unlimited project
 • Power And Predictive Dialing
 • Quality & Customer Experience
 • 24/7 phone and email support
Advance
mitech-pricing-box-icon-03
$
29
/mo
 • 10 projects
 • Power And Predictive Dialing
 • Quality & Customer Experience

Style 02

Great price plan for you!

Free
$
0
/mo
 • 03 projects
 • Power And Predictive Dialing
 • Quality & Customer Experience
 • Try for free, forever!
Popular Choice
Started
$
19
/mo
 • 10 projects
 • Power And Predictive Dialing
 • Quality & Customer Experience
 • 24/7 phone and email support
Team
$
29
/mo
 • 10 projects
 • Power And Predictive Dialing
 • Quality & Customer Experience
 • 24/7 phone and email support
Enterprise
$
49
/mo
 • Unlimited project
 • Power And Predictive Dialing
 • Quality & Customer Experience
 • 24/7 phone and email support